Општа цел

Општа цел на проектот е да се намали негативната комуникација и зајакнување на отпорноста на македонското општество против насилниот екстремизам и тероризам.

Специфични цели

  1. Зајакнување на капацитетот на медиумите и владините претставници за да се овозможи објективно известување за насилен екстремизам и тероризам во С. Македонија;
  2. Да се подобрат стандардите во комуникацијата со насилниот екстремизам и тероризам преку заедничко залагање на медиумите и владините претставници.

Очекувани резултати

  • Зајакнати капацитети на медиумите и владините претставници да овозможат објективно известување за насилен екстремизам во С. Македонија;
  • Подобрени стандарди во комуникацијата за насилен екстремизам, преку заеднички напор на претставниците на медиумите и владата.

Временска рамка

Времетраење на проектот е од ноември 2019 до ноември 2020.

Повеќе инфо можете да побарате на: inic.eupers@gmail.com

Донатор