INICIATIVA PËR PERSPEKTIVË EVROPIANE

Shoqata e qytetarëve Iniciativa për Perspektivë Evropiane (IPE) është organizatë qytetare e cila punon në zhvillimin e demokracisë në shoqëri, përmes përfshirjes së grupeve të rrezikuara në zhvillimin socio-ekonomik, në përputhje me vlerat e BE.

AKTIVITETET E FUNDIT

VIZIONI

Vizioni i organizatës është zhvillimi i demokracisë në shoqëri dhe gjendja e mirë socio-ekonomike në vend. Po ashtu, IPE merr pjesë në proceset e vendimmarrjes dhe miratimin e politikave, dhe përmes mbështetjes së sipërmarrësisë sociale e inkurajon zhvillimin social dhe fuqizimin e grupeve të rrezikuara sociale.

MISIONI

Misioni i Iniciativës për Perspektivë Evropiane është avokimi, arsimimi, bashkëpunimi me sektorin civil, afarist dhe publik, përmirësimi i kushteve jetësore të grupeve të rrezikuara sociale të qytetarëve, përmirësimi i kushteve për jetë të gjithë qytetarëve në vend.

NA KONTAKTONI

INICIATIVA PËR PERSPEKTIVË EVROPIANE

Sv.Kliment Ohridski no.58b/2-4, 1000 Skup

+389 71 692 737