IPE shpall konkurs publik për bashkëpunëtor në projekt për udhëheqje me cikël projekti, duke përfshirë edhe zbatimin e aktiviteteve të projektit, raportim narrativ dhe financiar, vëzhgimi dhe vlerësimi në suaza të projektit “Ndërtimi i rezistencës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit përmes gazetarëve, mediave dhe përfaqësuesve qeveritar të fuqizuar”.

Shoqata e qytetarëve Iniciativa për Perspektivë Evropiane (IPE) është organizatë qytetare e cila punon në zhvillimin e demokracisë në shoqëri, përmes përfshirjes së grupeve të rrezikuara në zhvillimin socio-ekonomik, në përputhje me vlerat e BE.

Personi do ta kryejë angazhimin e tij gjatë kohëzgjatjes së projektit, gjegjësisht në periudhën prej 12 muajve (25.11.2019 deri më 24.11.2019), me 50% nga orari i plotë i punës.

Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme, si dhe ato specifike:

  • Njohuri themelore për punën e IPE;
  • Arsimim të përfunduar sipëror;
  • Të paktën dy vjet përvojë punë në projekte të shoqërisë civile në Maqedoni;
  • Njohja e procedurave për udhëheqje me cikël projekti nga donator të huaj: SDC, BE, USAID etj. do të llogaritet për përparësi;
  • Njohja shumë e mirë e gjuhës maqedonase dhe angleze, njohja e gjuhës shqipe do të merret si përparësi;
  • Njohja e punës administrative dhe puna në zyrë;
  • Aftësi e dëshmuar për punë me kompjuterë, si programet nga pakoja e Majkrosoft ofis;
  • Leje për shofer: kategoria B.

Kandidatët duhet të parashtrojnë letër interesimi dhe biografi pune në e-mailin që vijon: inic.eupers@gmail.com.

Afati i dorëzimit të dokumenteve është e hënë, 21 nëntor 2019. Zgjedhja do të bëhet në afat me Ligjin për marrëdhënie pune, varësisht nga numri i kandidatëve të paraqitur.

Projekti “Ndërtimi i rezistencës ndaj ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit përmes gazetarëve, mediave dhe nëpunësve qeveritar të fuqizuar” e zbaton Iniciativa për Perspektivë Evropiane (IPE) në partneritet me Shoqatën e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Institutin Konica, të financuar nga Qendra për përsosje gjatë ballafaqimit me ekstremizmin e dhunshëm – Hedaja – Abu Dabi, Emiratet e Bashkuara Arabe.

You are currently viewing Konkurs për bashkëpunëtor në projekt