IPE shpall konkurs publik për bashkëpunëtor në projekt për udhëheqje me cikël projekti, duke përfshirë edhe zbatimin e aktiviteteve të projektit, raportim narrativ dhe financiar, vëzhgimi dhe vlerësimi në suaza të projektit “Shtigje për çiklizëm dhe shtigje për çiklizëm malor në Malin Vodno”.

Shoqata e qytetarëve Iniciativa për Perspektivë Evropiane (IPE) është organizatë qytetare e cila punon në zhvillimin e demokracisë në shoqëri, përmes përfshirjes së grupeve të rrezikuara në zhvillimin socio-ekonomik, në përputhje me vlerat e BE.

Personi do ta kryejë angazhimin e tij gjatë kohëzgjatjes së projektit, gjegjësisht në periudhën prej 9 muajve (24.10.2019 deri më 23.07.2020), me 50% të orarit të plotë të punës.

Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme, si dhe ato specifike:

  • Njohuri themelore për punën e IPE;
  • Arsimim të përfunduar sipëror;
  • Të paktën dy vjet përvojë punë në projekte të shoqërisë civile në Maqedoni;
  • Njohja e procedurave për udhëheqje me cikël projekti nga donator të huaj: SDC, BE, USAID etj. do të llogaritet për përparësi;
  • Njohja shumë e mirë e gjuhës maqedonase dhe angleze, njohja e gjuhës shqipe do të merret si përparësi;
  • Njohja e punës administrative dhe puna në zyrë;
  • Aftësi e dëshmuar për punë me kompjuterë, si programet nga pakoja e Majkrosoft ofis;
  • Leje për shofer: kategoria B.

Kandidatët duhet të parashtrojnë letër interesimi dhe biografi pune në e-mailin që vijon: inic.eupers@gmail.com.

Afati i dorëzimit të dokumenteve është e hënë, 21 tetor 2019. Zgjedhja do të bëhet në afat me Ligjin për marrëdhënie pune, varësisht nga numri i kandidatëve të paraqitur.

Projekti “Shtigjet për çiklizëm dhe shtigjet për çiklizëm malor në Malin Vodno”, të cilin Iniciativa për Perspektivë Evropiane e zbaton në partneritet me Qytetin e Shkupit, të financuar nga Qyteti i Shkupit dhe Këshilli për bashkëpunim regjional (SRC) nga Sarajeva, Bosnja dhe Hercegovina.

You are currently viewing Konkurs për bashkëpunëtor në projekt