Objektivi i përgjithshëm

Objektivi i përgjithshëm është të zvogëlohet komunikimi negativ dhe të forcohet elasticiteti i shoqërisë maqedonase nga ekstremizmi i dhunshëm dhe terrorizmi.

Qëllimet specifike

  1. Fuqizimi i kapacitetit të mediave dhe përfaqësuesve qeveritar që të mundësohet raportim objektiv për ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin në Maqedoninë e Veriut;
  2. Të përmirësohen standardet në komunikimin për ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin përmes angazhimit të përbashkët të mediave dhe përfaqësuesve qeveritar.

Rezultatet e pritura

  • Kapacitetet e fuqizuara të mediave dhe përfaqësuesve qeveritar të mundësojnë raportim objektiv rreth ekstremizmit të dhunshëm në Maqedoninë e Veriut;
  • Standarde të përmirësuara në komunikimin për ekstremizmin e dhunshëm, përmes përpjekjeve të përbashkëta të përfaqësuesve të mediave dhe qeverisë.

Korniza kohore

Kohëzgjatja e projektit është prej nëntorit të vitit 2019 deri në nëntor 2020.

Më tepër informata mund të kërkoni në: inic.eupers@gmail.com

Donator