Qëllimi i përgjithshëm

Përmirësimi i sigurisë së shkollave fillore në komunën e Gazi Babës nëpërmjet fuqizimit të shërbimeve profesionale (pedagogë, psikologë) dhe mësimdhënës.

Qellim specifik

Ndërgjegjësimi i nxënësve, mësuesve dhe shërbimeve profesionale (pedagogë, psikologë) në shkollat ​​fillore në Gazi Babë për bullizmin kibernetik dhe pasojat e tij.

Përfitues të drejtpërdrejtë janë shërbimet profesionale (pedagogë, psikologë), mësues nga gjithsej 11 shkolla fillore në komunën e Gazi Babës, të cilët do të mund të njihen më mirë me fenomenin e dhunës kibernetike, si ta njohin atë dhe të reagojnë dhe parandalojnë atë në kohën e duhur.

Përdorues indirekt janë nxënësit, mësuesit, prindërit

Rezultatet e pritura

Forcimi i kapaciteteve të shërbimeve profesionale (pedagogë, psikologë) dhe mësimdhënës nga shkollat ​​fillore të komunës së Gazi Babës, për njohjen më të lehtë të dhunës kibernetike te nxënësit, reagim në kohë dhe të duhur, si dhe komunikim të rregullt të hapur me nxënësit për parandalim më efektiv.

Mund të kërkoni më shumë informacion në: contact@iep.mk

Donator

Projekti financohet nga Komuna e Gazi Babës

ogb_grb_cmyk