Qëllimi

Qëllimi i përgjithshëm i programit është të iniciojë qasje gjithëpërfshirëse për riintegrimin e qëndrueshëm të familjeve në cenueshme (duke përfshirë ato me luftëtarë të huaj terroristë – LHT) në Maqedoninë e Veriut.

Rezultatet e pritura:

  1. Grupet e cenueshme ndjehen të riintegruar;
  2. Palët e interesuara/udhëheqësit lokal të komunitetit marrin pjesë në proceset e riintegrimit dhe u ndihmojnë familjet e cenueshme;
  3. Pjesëtarët e komunitetit tregojnë një nivel të reduktuar të stigmatizimit/nivel të rritur të pranimit të të kthyerve;
  4. Mediat kombëtare dhe lokale i kuptojnë proceset që lidhen me të kthyerit dhe familjet e tyre dhe krijojnë një atmosferë pozitive;
  5. Kornizë e fuqizuar institucionale dhe mekanizma për koordinim për aktorët për hulumtim;
  6. Punëtorët e vijës së parë (Frontline workers) kanë arritur një mirëkuptim të përbashkët për proceset e riintegrimit dhe risocializimit, si dhe për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm.

Korniza kohore:

Kohëzgjatja e projektit është prej korrik 2021 deri në qershor 2024.

Më tepër informata mund të kërkoni në: contact@iep.mk

Donator:

Projekti është i financuar nga Fondi Global për Angazhim dhe Rezistencë të Komunitetit – GCERF