Objektivi i përgjithshëm

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuohet për fuqizimin e zhvillimit të turizmit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Qëllimi specifik

Qëllimi specifik i projektit është të zhvillohet ofertë e re për turizëm aventuristik në Shkup.

Rezultatet kryesore

  • Shtigje të reja të certifikuara për çiklizëm dhe çiklizëm malor në Vodno;
  • Aktivitete alternative turistike dhe sportive të promovuara në Vodno;
  • Ekonomia lokale dhe sipërmarrësia sociale e mbështetur në Vodno dhe rajonet fqinje;
  • Mbrojtja e forcuar e ambientit jetësor bashkë me aktivitetet e reja alternative turistike ekonomike.

Korniza kohore

Kohëzgjatja e projektit është prej tetorit 2019 deri në korrik 2020.

Më tepër informata mund të kërkoni në: inic.eupers@gmail.com

Donator

Projekti është financuar nga ana e Këshillit regjional për bashkëpunim.