За потребите на проектот “Пат кон отпорност и реинтеграција на ранливите семејства во заедницата” е изработена Анализа за потребите на локалниот пазар на труд, за да се процени можноста за вработување и самовработување на повратници (СТБ) и членовите на нивните семејства.

You are currently viewing Analysis research on local labor market needs for RFTFs and their families