Видео кампања на ИЕП, ЗНМ и Институт Коница за објективно и етичко известување за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам, како дел од проектот ” Градење отпорност против насилниот екстремизам и тероризам преку зајакнати капацитети на новинари, медиуми и владини претставници”.

Како дел од проектот ” Градење отпорност против насилниот екстремизам и тероризам преку зајакнати капацитети на новинари, медиуми и владини претставници”, имплементиран од ИЕП, ЗНМ и Институт Коница, се спроведува видео кампања за објективно и етичко известување, ослободено од сензационализам за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам.

Видео кампања за етичко известување за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам како дел од проектот ” Градење отпорност против насилниот екстремизам и тероризам преку зајакнати капацитети на новинари, медиуми и владини претставници”