Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) е граѓанска организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот на демократијата на локално и национално ниво.

Во своето долгогодишно искуство ИЕП има спроведено голем број на проекти за развој и едукација на граѓаните со посебен акцент на младите и жените, унапредување и заштитата на правата на различни целни групи, подобрување на меѓуетничка толеранција и мултикултура, потоа проекти поврзани со градење на отпорност против процесите на радикализација, насилниот екстремизам и тероризам, како и ресоцијализација и реинтеграција на македонски државјани повратници од странските боишта.

Во поглед на економскиот развој на земјата, како и поттикнување на помалку развиените региони, ИЕП има имплементирано програми кои придонесуваат кон јакнењето на капацитетите за долготраен активен развој на земјата во целост и интеграција на финансиски помалку развиените региони преку давање помош и поддршка, обезбедување обуки и реализација на развојни проекти. Во овој контекст вреди да се спомене дека имаме спроведувано проекти за развој на туризмот и збогатување на туристичката понуда на С. Македонија, како и активности поврзани со природата, односно како да ја заштитиме и чуваме, а да ги користиме придобивките од  истата.

Организациски цели

Целта на Иницијатива за Европска Перспектива (ИЕП) е да придонесе за поголема социјална и економска инклузија на граѓаните без разлика на нивната припадност, а особено на ранливите и маргинализирани групи.

Посебни цели на ИЕП се:

 • Подобрување на економските, социјалните и развојните политики и реформи преку спроведување на иновативни интервенции
 • Развој на соработката со граѓанскиот, деловниот и јавниот сектор преку учество во мрежи и заедничко креирање и спроведување проекти и програми.
 • Унапредување на организацискиот капацитет на Здружението, во смисла на нова организациска структура, пристап, стандарди и истражувања, со цел посилно влијание врз економските, социјалните и развојните реформи и врз ефектите што соодветните политики ги имаат врз граѓаните.

Здружението своите цели ги остварува преку:

 • Реализирање различни активности за информирање и едукација како што се обуки, состаноци за информирање, конференции, публикации и сл.
 • Реализација проекти од најразлични донатори домашни и странски
 • Анализа и истражување на актуелни прашања за развојот на демократија, добро владеење и социо-економски состојба;
 • Поддршка за локалниот и регионалниот економски развој;
 • Активности за лобирање и застапување на целните групи.
 • Поддршка на младите во процесот на раст и развој на лично и професионално поле
 • Соработка со слични организации и институции во земјата и странство;
 • Поттикнување на иницијативи, активности и реализација на проекти кои ќе го зголемат апсорпциониот капацитет на институциите за поголемо искористување на европските фондови.

Визија

Мир, стабилност и хармонија во земјата со активно учество на Граѓанинот во процесите на одлучување на локално и национално ниво.

Мисија

Посветеност во развојот, едукација на граѓаните, нивната информираност, заштита на основните човекови слободи и права, како и изнаоѓање решенија во соработка со јавниот и деловниот сектор за подобрување на положбата и благосостојбата на луѓето.

Тим

Иницијатива за европска перспектива е предводена од претседателот Елена Миленкоска-Михаиловска и проектниот директор Кристина Сибиновска

Контакт информации

ДОКУМЕНТИ